امير علي و سه چرخه اش

اميرعلي فسقلي يه سه چرخه قرمز خوشگل داره که خيلي مي خوادش.

 عصري همين که مي رسيم خونه و ميزارمش زمين مي پره رو سه چرخه اش البته تا همين چند روز پيشا پاهاي کوچولوش به رکاباي سه چرخه نمي رسيد مي رفت مي نشست رو زين و بعد عصاي پشت سه چرخه رو با دست مي گرفت و با زبون مخصوص خودش اصرار مي کرد که " توروخدا يکي منو هل بده" وقتي هم دلمون براش مي سوخت و يه خورده هلش مي داديم ديگه دست بردار نبود و بايد تا جون تو تنمون بود هلش مي داديم.

 اما از دو سه روز پيش که قربونش برم پسرم قد کشيده ديگه پاهاش مي رسه و مي تونه يه خورده رکاب بزنه انقدرم ذوق مي کنه از اين کارش

/>

/ 0 نظر / 19 بازدید